Povećanje grudi

Povećanje grudi

Sinonimi: Breast augmentationAugmentation mammoplasty

Ovo je hirurška procedura koje ima za cilj povećanje obima i volumena dojki uz korišćenje implanata. Uvećanje dojki ovim putem se najčešće primenjuje kod osoba sa izrazito malim (nerazvijena žlezda i masno tkivo) ili nejednakim dojkama ,zatim nakon porođaja kada se dojke opuste i smanje (umereno ispražnjene i spuštene) , kao i nakon operacije na dojkama pri kojoj se odstrani deo tkiva dojke.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/povecanje-grudi-1.jpg

Pre

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/povecanje-grudi-2.jpg

Posle 15 godina

Ko je kandidat?

Sve osobe ženskog pola koje nisu zadovoljne veličinom ili oblikom svojih dojki mogu biti kandidati za ovu intervenciju, kao i osobe sa asimetričnim dojkama i dojkama koje su nesrazmerne sa njihovom figurom.

Takođe i žene nakon dojenja, kada se dojke isprazne i koža opusti mogu problem spuštenih i smanjenih dojki rešiti na ovaj način.

Šta treba znati pre odluke o tretmanu?

Pre odluke o bilo kojoj hirurškoj intervenciji treba znati da svaka od njih nosi određeni rizik od komplikacija. Osnovni postulat Plastične hirurgije je da se operišu ZDRAVE OSOBE. Osim toga neophodno je da budete dobro informisani o ovoj hirurškoj proceduri kao i svim aspektima koji je prate.

Opšti rizici od operacije

Ovo je intervencija sa malim opštim rizikom.

Postoje dva potencijalna rizika: embolija (mast ili tromb) kao posledica hirurške intervencije i imunološka reakcija organizma na strano telo (silikon).

Povećanje dojki kao hirurška procedura ne spada u grupu opsežnih hirurških intervencija te je time i rizik od embolije kao komplikacije jako mali. Dakle, ništa veći nego kod operacija krajnika, slepog creva, bruha ili sličih. Takođe, treba napomenuti da je rano aktiviranje i ustajanje posle operacije, od najvećeg značaja u prevenciji ove komplikacije.

Što se tiče problema vezanih za reakciju organizma na implant kao strano telo, tu se ističu dve moguće grupe problema: lokalna imunološka reakcija i imuno-sistemska bolest organizma. U slučaju lokalne reakcije dolazi do stvrdnuća cele dojke (dojka je tvrda kao „beton“- kontraktura kapsule) ili do manjih stvrdnuća u okolini dojke (kada deo silikona „iscuri“ van implanta). Ove komplikacije su retke a nešto više o njima pogledajte u odeljcima o postoperacionim komplikacijama i našim iskustvima.

Na kojim se nivoima implanti mogu ugraditi?

Ova podela se odnosi na položaj implanta u odnosu na veliki grudni mišić, tj. da li se implant plasira iznad ili ispod mišića.

Implant položen iznad mišića

Ispod tkiva dojke

Kod ove procedure implant se plasira iznad velikog grudnog mišića a neposredno ispod kože i mlečne žlezde. Da bi se implant plasirao u nadmišićni položaj može se pristupiti incizijom kroz sva tri poznata pristupa.

Ispod facije mišića (subfascijalno)

Kod ovakvog pristupa implant se postavlja između mišića i njegovog omotača (fascije). Pristup izbora kod ove procedure je kroz žleb ispod dojke.

Implant položen ispod mišića

Kod ove procedure implant se plasira ispod velikog grudnog mišića a neposredno iznad rebara. Da bi se implant plasirao u podmišićni položaj može se pristupiti incizijom kroz dva pristupna mesta a to su: žleb ispod dojke i pazušna jama.

Komentar

Obe tehnike (nadmišićna i podmišićna) mogu se koristiti u svim indikacionim grupama, s tim da će plastični hirurg predložiti jednu od njih, sagledavajući problem (veličinu i položaj dojki, skladnost dojki sa figurom, kvalitet kože, položaj bradavica, količinu masnog i žlezdanog tkiva, životnu dob) a imajući u vidu izraženu želju pacijentkinje.

Koji se pristupi mogu koristiti?

Tri su pristupna mesta kroz koja se implant može plasirati:

Kroz prevoj (žleb) ispod dojke

Incizija (zarez na koži) u prevoju (žlebu) ispod donjeg pola dojke je najčešće i najduže korišćen pristup za plasman implanta.Taj žleb se nalazi ispod donjeg pola dojke , na mestu gde se ona sustiče sa rebrima. Dužina reza je od 3 do 5 cm, što zavisi od veličine implanta. Kroz ovaj pristup ugrađuju se implanti i iznad i ispod mišića.

Kroz poluluk oko bradavice

Napravi se rez u vidu poluluka oko bradavice , najčešće je to donji poluluk. Dužina reza i ožiljka je od 3 do 5 cm, i zavisi od veličine implanta ali i od veličine bradavica. Kroz ovaj pristup ugrađuju se implanti iznad mišića.

Kroz pazušnu jamu

Incizija u pazužnoj jami je pristup koji se takođe ređe koristi (bio je nakratko veoma moderan krajem 80-ih i početkom 90-ih). Dužina reza i ožiljka je između 3 i 5 cm, što zavisi od veličine implanta. Kroz ovaj pristup ugrađuju se implanti i iznad i ispod mišića.

Komentar

Izbor mesta incizije plastični hirurg će predložiti sagledavajući izraženu želju dame sa jedne strane i problem (veličina i položaj dojki, skladnost dojki sa figurom, kvalitet kože, položaj bradavica, količina masnog i žlezdanog tkiva, životnu dob dame) sa druge strane a imajući stalno na umu određene prednosti i nedostatke svake od njih.

Kako izgleda procedura?

Kroz izabrani pristup, najčešće kroz žleb ispod dojke, se pristupi tkivu dojke. Zatim se napravi slobodan prostor na željenoj dubini ( ispod tkiva žlezde, ispod fascije ili ispod mišića) u koji se po završetku postavlja odabrani implant. Po postavljanju implanta koža se zašiva najfinijim koncima , da bi ožiljak bio minimalan.

Vrsta anestezije?

Opšta anestezija.

Postoperativni tok

Neposredno posle operacije počinje rano aktiviranje pacijenta (podizanje na noge ), 2 do 8 sati nakon operacije. Prvo previjanje vrši se tokom prvog postoperativnog dana i po završenom previjanju ponovo se postavljaju posebni zavoji koji se uklanjaju na prvoj kontroli.

Konci se uklanjaju sukcesivno, spoljni mikrohirurški 7., a unutrašnji 14. postoperativnog dana.

Nega i tretman nakon intervencije?

Po skidanju poslednjih konaca , ožiljak je moguće tretirati kremom za negu i ublažavanje ožiljaka.

Moguće postoperativne komplikacije

Komplikacije su retke. Moguće komplikacije su hematom, krvarenje, infekcija, prolaps implanta, kontraktura kapsule (reakcija na strano telo)…

Rezultat

Izgled

Konačna forma dojki može se očekivati za 3 do 6 meseci posle operacije, u zavisnosti od položaja ugrađenih implanata, iznad (3m) ili ispod mišića (6m). Naravno, već neposredno posle operacije uočava se osnovni rezultat, koji će do konačnog izgleda napredovati iz sedmice u sedmicu.

Provera zdravstvenog stanja posle ugradnje implanata je neophodna, i to u vidu redovnih kontrola, laboratorijskih pretraga i ultrazvučne dijagnostike,a po potrebi se može uraditi i mamografija.

Različiti tipovi povećanja dojki

Osnovna podela se odnosi na to koje hirurške procedure koristimo da bismo povećali i reoblikovali dojke. Sa tog aspekta govorimo o rešavanju problema samo ugradnjom implanata (augmentacija) ili procedurom gde osim implanata radimo podizanje, zatezanje i reoblikovanja dojki (augmentacija i lifting).

Podela u odnosu na problem:

Prosta ugradnja implanta (augmentacija)

Ova hirurška procedura koristi se u svim slučajevima malih, nerazvijenih, umereno opuštenih, umereno asimetričnih dojki i kod deformiteta grudnoga koša udruženih sa malim i nerazvijenim dojkama.

Ugradnja implanta, podizanje i zatezanje dojki (augmentacija i lifting)

Povećanje i reoblikovanje dojki ugradnjom implanta u kombinaciji sa podizanjem dojki i menjanjem položaja bradavica je hirurška procedura koja rešava problem opuštenih dojki bez veće količine masnog i žlezdanog tkiva. Dojke koje su nekad bile fino izbalansirane sa figurom, umerene veličine, tokom života (menjanje telesne težine, gravitacija, gubitak elastičnosti kože) „propadaju“ , spuštaju se na dole gubeći formu, veličinu i čvrstinu. Povećanje i reoblikovanje ovakvih dojki vrši se ugradnjom implanta u kombinaciji sa podizanjem (liftingom) dojki.

Ugradnja implanta kod asimetričnih dojki

Postoji određeni broj slučajeva asimetričnih dojki, tj. gde je jedna dojka veća od druge (kombinacije idu od: jedna normalne veličine i oblika a druga nerazvijena ili minimalno razvijena, pa sve do toga da je jedna izrazito velika, ili opuštena i spuštena, a druga minimalno nerazvijena).

Ugradnja implanta posle mastektomije

Karcinom dojke nažalost je jedno od najčešćih zloćudnih obolenja u Srbiji. Tokom zadnje dve decenije, stepen izlečenja je na svu sreću u stalnom porastu ali se najčešće lečenju pristupa sa uklanjanjem cele dojke (mastektomija). Rekonstrukcija uklonjene dojke može se uraditi u istoj operaciji gde je ona i uklonjena i to nazivamo primarnom rekonstrukcijom ili naknadno, sekundarna rekonstrukcija, nekoliko meseci ili godina posle mastektomije.

Iskustva u ORS Plastična Hirurgija bolnici

Ocena rezultata od strane samih pacijenata

Doprinos ugradnje implanata izgledu celokupne figure najveći broj pacijenata procenjuje kao odličan ili veoma zadovoljavajuć.

Diskomfor koji ožiljak sa sobom nosi pacijenti procenjuju podnošljivim, a u slučajevima gde je ožiljak izraženiji (veoma retko se to dešava) i dalje smatraju da je operacija , bez obzira na ožiljak, bila opravdana.

Komplikacije

Tokom 27 godina mog iskustva težih komplikacija nije bilo.

Komplikacija koje ugrožavaju zdravlje pacijenta kao što je embolija (trombo ili masna) nije bilo.

Postoperacionog krvavljenja nije bilo.

Curenja bistre belo-žute tečnosti (seroma) na ranu zabeleženo je kod pet pacijentkinja, a u svim slučajevima tokom redovnog previjanja ova pojava se spontano i rešavala.

Splašnjavanja implanta (deflation) radi ispuštanja silikona u obliku gela tokom ugradnje implanta nije bilo.

Samo u jednom slučaju u toku operacije uočena je kap gel-silikona na površini implanta. Reagovano je odmah, u toku operacije tako što je taj implant izvađen i zamenjen drugim. Pacijentkinja je u daljem postoperacionom toku bila bez ikakvih komplikacija.

Infekcije nije bilo ni u jednom slučaju.

Sporije zarastanja rane oko linije reza iskazalo se kod tri pacijentkinje, ali nije bilo potrebe hirurški intervenisati.

Nije zabeležen nijedan slučaj ruprure (pucanje implanta) i kontrakturu kapsule (stvrdnjavanje, očvrsnuće).

Hipertofičan ožiljak pojavio se kod dve pacijentkinje a korekcija (hirurško odstranjenje i ponovna sutura ) istog rađena je samo kod jedne a druga pacijentkinja je procenila da joj to ne smeta i bile je zadovoljna veličinom i formom dojki.

Keloidni ožiljak nije zabeležen.

Implant iznad mišića Implant ispod mišića
Prednosti
 • jednostavnije je napraviti prostor za implant (džep)
 • kraći oporavak
 • manji i kraći postoperativni bol
 • kraće vreme do konačnog rezultata (3- 6 nedelja)
 • minimalna palpacija (implanti se praktično ne mogu napipati)
 • ređa pojava kontrakture kapsule
 • smanjena mogućnost za gravitacione ptoze (propadanja dojki na dole vremenom)
Mane
 • implant se može napipati
 • mogućnost gravitacionog spuštanja dojki tokom vremena
 • češća pojava kontrakture kapsule
 • teže je napraviti adekvatan prostor za implant (džep)
 • 3 dana umereno jakog bola posle operacije
 • duži oporavak
 • duže vreme do konačnog rezultata (3 do 6 meseci)
Tabela: Sažeto prednosti i mane različitih pristupa

Najčešća pitanja

Koliko traje intervencija?

Intervencija traje prosečno sat i po.

Koliko dana se odsustvuje sa posla?

Najčešće 7 do 10 dana.

Koliko se ostaje u bolnici?

Prosečno jedan dan.

Koji je najbolji period godine za ovu intervenciju?

Svi periodi su pogodni, samo treba biti zdrav u trenutku intervencije i izbeći period ciklusa.

Da li boli nakon intervencije?

Kod ugradnje implanta iznad mišića bolovi su minimalni tokom prvog dana nakon operacije. Najčešće taj bol prolazi bez uzimanja lekova.

Kod ugradnje implanta ispod mišića bolovi su umereni tokom prva 3 dana, a samo tokom prvog dana zahtevaju lekove za prestanak bola.

Kada se mogu vratiti uobičajenim fizičkim aktivnostima?

Do vraćanja u potpunu aktivnost potrebne su prosečno 3 do 4 nedelje. Proces je nešto kraći i lakši kod nadmišićno postavljenih implanata.

Da li se menja osećaj u dojkama i na bradavicama?

Vraćanje osećaja na dodir u normalu traje 6 do 12 meseci. Ali treba reći i to da postoje razlike uspostavljanja prirodne osetljivosti u zavisnosti od položaja implanta (nadmišićni ili podmišićni) i od mesta pristupa-incizije (u prevoju ispod dojke, polulučno oko bradavice ili u pazušnoj jami). Kod nadmišićno postavljenih implanta a posebno kod polulučne incizije oko bradavice, vraćanje potpuno prirodne osetljivosti traje duže, dakle oko 6 do 12 meseci, s tim da je daleko veći broj dama koje se žale na pojačanu osetljivost, a kod podmišićno postavljenog implanta sa incizijom u prevoju dojke, retka je pojava pojačane osetljivosti.

Da li je očuvana funkcija dojenja?

Kod postavljanja imlanta neposredno ispod žlezda funkcija može, ali ne mora biti narušena.

Kod svih ostalih procedura funkcija dojenja je potpuno sačuvana.

Smanjenje grudi

Smanjenje grudi

Sinonimi: Breast reductionReduction mammoplasty

Ovo je hirurška procedura koje ima za cilj smanjenje veličine dojki odstranjivanjem viška masnog tkiva, žlezdanog tkiva i kože. Primenjuje se u cilju sticanja grudi koje su manje, čvršće , proprcijonalne u odnosu na figuru , kao i da bi se smanjilo krivljenje kičme i bol koji prate nesrazmerno velike dojke.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/smanjenje-grudi-1.jpg

pre

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/smanjenje-grudi-2.jpg

posle

Ko je kandidat?

Ova hirurška procedura isključivo je vezana za dame koje nisu zadovoljne veličinom, oblikom ili položajem svojih dojki iz razloga nesrazmere sa konstitucijom ili bolova i krivljenja kičme.

Šta treba znati pre odluke o tretmanu?

Pre odluke o bilo kojoj hirurškoj intervenciji treba znati da svaka od njih nosi određeni rizik od komplikacija. Osnovni postulat Plastične hirurgije je da se operišu ZDRAVE OSOBE. Osim toga neophodno je da budete dobro informisani o ovoj hirurškoj proceduri kao i svim aspektima koji je prate.

Opšti rizici od operacije

Ovo je intervencija sa malim opštim rizikom.

Kako izgleda procedura?

Oko bradavice se pravi rez u vidu poluluka. Kroz taj rez se pristupa unutrašnjosti dojke i uklanja se višak masti , deo žlezde i na kraju višak kože .Bradavica se pomera na gore da bi se postigao novi izdignutiji položaj cele dojke. Na kraju se postavljaju drenovi.

Vrsta anestezije?

Opšta anestezija.

Postoperativni tok

Neposredno posle operacije počinje rano aktiviranje pacijentkinje (podizanje na noge ), 4 do 8 sati nakon operacije.Drenovi se uklanjaju 3. dana. Postoperativni otok traje oko 3 nedelje, a jasno je izražen prvih 2 do 5 dana.

Konci se uklanjaju sukcesivno od 7. do 14. dana.

Nega i tretman nakon intervencije?

Po skidanju poslednjih konaca , ožiljak je moguće tretirati kremom za negu i ublažavanje ožiljaka.

Potrebno je nositi specijalne ili prilagođene grudnjake koji čuvaju novu poziciju dojki. Oni se nose 1 – 3 meseca.

Moguće postoperativne komplikacije

Veoma su retke, a mogu biti u vidu hematoma , krvarenja, infekcije, seroma, nekroze bradavice ili kože, hipertrofičnog ožiljka.

Rezultat

Izgled

Nova konačna forma dojki a time i vaše figure može se očekivati 3 do 6 meseci posle operacije. Naravno, već neposredno nakon intervencije uočava se osnovni rezultat koji će do konačnog izgleda napredovati iz nedelje u nedelju.

Provera zdravstvenog stanja posle operacije sprovodi se kroz redovne godišnje kontrole koje obuhvataju: klinički pregled, laboratorijske pretrage i ultrazvučnu dijagnostiku. Mamografiju se primenjuje samo u slučajevima gde postoji neki razlog, npr. porodična anamneza za karcinom dojke.

Iskustva u ORS Plastična Hirurgija bolnici

Smatramo da je ovo jedna od kreativnijih rekonstruktivnih operacija u plastičnoj hirurgiju. Postoji veliki broj tehnika i rešenja , dobro vladanje mnoštvom tehnika kao i izbor adekvatne za određenog pacijenta je vrlo važan.

Komplikacije

Kod umerenih (do 500gr po dojci) redukcija nije bilo nikada nijedne komplikacije.

Kod većih zahvata (od 500gr do 1kg po dojci) došlo je do jednog hematoma.

A kod extremnih redukcija (par kilograma) , kod jedne pacijentkinje došlo je do delimične nekroze bradavice , koja je uspešno rešena rekonstrukcijom. Pacijentkinja je bila zadovoljna.

Kod većih i extremno velikih reudukcija najčešća (oko 10%) propratna komplikacija je bilo čisto curenje tečnosti (serom) na dren ili kroz ranu. To se sve završava povoljno bez ikakvog tretmana, samo previjanjem.

Najčešća pitanja

Koliko traje intervencija?

Intervencija traje od 2 do 4 sata.

Koliko dana se odsustvuje sa posla?

Najčešće je potrebno odsutstvo od 2 do 3 nedelje.

Koliko se ostaje u bolnici?

Leži se od 2 do 3 dana u bolnici.

Koji je najbolji period godine za ovu intervenciju?

Svi periodi su pogodni , samo treba biti zdrav u trenutku intervencije i izbeći period ciklusa.

Da li boli nakon intervencije?

Prisutan je blag bol 1 do 2 dana. Osećaj zategnutosti uz potrebu savijanja tela ka napred postoji par dana.

Kada se mogu vratiti uobičajenim fizičkim aktivnostima?

Do vraćanja u potpunu aktivnost potrebne su prosečno 3 do 4 nedelje. Pod aktivnošću ovde smatramo: pokretljvost, okretljivost, lakoću u obavljanju osnovnih funkcija itd.

Da li se menja osećaj u dojkama i na bradavicama?

Vraćanje osećaja na dodir u potpunu normalu traje najčešće oko 6 meseci. Ali treba znati da je to izrazito individualna reakcija. Najčešće se javlja smanjena osetljivost bradavica, sa osećajem neprijatnosti na dodir.

Da li je očuvana funkcija dojenja?

Najčešće nakon ove intervencije nije moguće dojiti , pa se stoga ona ne preporučuje dok se ne završi sa rađanjem dece.

Podizanje grudi

Podizanje grudi

Sinonimi: Breast liftMastopexy

Ovo je hirurška procedura koje ima za cilj podizanje dojki koje su opuštene i nisko pozicionirane. Procedura se ogleda u otklanjanju viška kože, reoblikovanju dojke i podizanju bradavice.

Dojke koje su u mladosti bile lepo oblikovane, elastične (tvrde), tokom vremena propadaju na dole, menjaju svoj prvobitni oblik, gube elastičnost i tako postaju izvor nezadovoljstva, odnosno bude želju za vraćanje u prvobitno stanje.

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/podizanje-grudi-1.jpg

pre

https://www.orshospital.rs/wp-content/uploads/2021/04/podizanje-grudi-2.jpg

posle

Ko je kandidat?

Sve osobe ženskog pola koje nisu zadovoljne niskim položajem i opuštenošću svojih dojki mogu biti kandidati za ovu intervenciju.

Šta treba znati pre odluke o tretmanu?

Pre odluke o bilo kojoj hirurškoj intervenciji treba znati da svaka od njih nosi određeni rizik od komplikacija. Osnovni postulat Plastične hirurgije je da se operišu ZDRAVE OSOBE. Osim toga neophodno je da budete dobro informisani o ovoj hirurškoj proceduri kao i svim aspektima koji je prate.

Kako izgleda procedura?

Različiti tipovi podizanja i zatezanja dojki proističu direktno iz problema, tj. stepena spuštenosti i opuštenosti dojki. Rez se pravi oko bradavice, zatim vertikalno ispod bradavice ili /i u prevoju ispod dojke. Uklanja se samo višak kože, bez redukcije masnog i žlezdanog tkiva. Bradavica se podiže a uklanjanjem viška kože postiže se zatezanje i reoblikovanje dojke.

Vrsta anestezije?

Opšta anestezija.

Postoperativni tok

Neposredno posle operacije počinje rano aktiviranje pacijentkinje (podizanje na noge ), 4 do 8 sati nakon operacije. Može postojati minimalan otok.

Konci se uklanjaju sukcesivno od 7. do 14. dana.

Nega i tretman nakon intervencije?

Po skidanju poslednjih konaca , ožiljak je moguće tretirati kremom za negu i ublažavanje ožiljaka.

Potrebno je nositi specijalne ili prilagođene grudnjake koji čuvaju novu poziciju dojki. Oni se nose 1 – 3 meseca.

Moguće postoperativne komplikacije

Izrazito su retke, a mogu biti u vidu hematoma, krvarenja, infekcije, seroma, hipertrofičnog ožiljka.

Rezultat

Izgled

Nova konačna forma dojki a time i vaše figure može se očekivati 3 do 6 meseci posle operacije. Naravno, već neposredno nakon intervencije uočava se osnovni rezultat koji će do konačnog izgleda napredovati iz nedelje u nedelju.

Provera zdravstvenog stanja posle operacije sprovodi se kroz redovne godišnje kontrole koje obuhvataju: klinički pregled, laboratorijske pretrage i ultrazvučnu dijagnostiku. Mamografiju primenjuje samo u slučajevima gde postoji neki razlog, npr. porodična anamneza za karcinom dojke.

Iskustva u ORS Plastična Hirurgija bolnici

Mi želimo da istaknemo da kod umereno opuštenih dojki osim zatezanja grudi klasičnim tehnikama, izbor može biti podizanje i zatezanje dojki subfascijalnim postavljanjem implanata (augmentacija). Ovo često predlažemo kao moguću proceduru zbog manjeg ožiljka.

Iz našeg iskustva izdvajamo činjenicu da kod ove procedure skoro uvek postoji malo nezadovoljstvo pacijentkinje postojanjem ožiljka, bez obzira da li je on uobičajen ili čak hipertrofičan. Očigledno je da se postojanje bilo kakvog ožiljka na dojci teško podnosi.

Komplikacije

Ni jedne ozbiljnije komplikacije kod nas u iskustvu nije bilo.

Hipertrofičan ožiljak se javljao u nekoliko slučajeva.

Najčešća pitanja

Koliko traje intervencija?

Intervencija traje od sat i po do 3 sata.

Koliko dana se odsustvuje sa posla?

Najčešće se odsustvuje 2 – 3 nedelje.

Koliko se ostaje u bolnici?

Leži se u bolnici 1 do 2 dana.

Koji je najbolji period godine za ovu intervenciju?

Svi periodi su pogodni, samo treba biti zdrav u trenutku intervencije i izbeći period ciklusa.

Da li boli nakon intervencije?

Vrlo je retko javljanje bolova kod ove vrste intervencije.

Kada se mogu vratiti uobičajenim fizičkim aktivnostima?

Do vraćanja u potpunu aktivnost potrebne su prosečno 2 do 3 nedelje. Pod aktivnošću ovde smatramo: pokretljvost, okretljivost, lakoću u obavljanju osnovnih funkcija itd.

Da li se menja osećaj u dojkama i na bradavicama?

Vraćanje osećaja na dodir u potpunu normalu traje najčešće oko 3 meseca. Ali treba znati da je to izrazito individualna reakcija. Najčešće se javlja smanjena osetljivost bradavica.

Da li je očuvana funkcija dojenja?

Nakon ove intervencije apsolutno je moguće dojiti.